Domov > VARSTVO NARAVE > Zavarovana območja

Zavarovana območja

Območje Rožnika, Šišenskega hriba in Koseškega boršta je pomembno tako z vidika varstva naravnih vrednot in krajinskih značilnosti kot z vidika ohranjanja biotske raznovrstnosti. Kompleksno povezuje različne naravne enote v celoto in oblikuje mozaični preplet mnogih kvalitetno ohranjenih ekosistemov, katerih sestavni del so redke in ogrožene rastlinske in živalske vrste.

Tri četrtine območja so poraščene z gozdom. Od drevesnih vrst prevladuje bukev, sledijo smreka in plemeniti listavci. Naravne gozdne združbe prevladujejo zlasti na vzhodnih pobočjih pod Tivolskim vrhom, Drenikovim vrhom in Rožnikom, medtem ko so preostale gozdne površine spremenjene zaradi preteklega načrtnega zasajevanja s smreko, ponekod tudi z duglazijo in zelenim borom. Majhen delež Krajinskega parka poraščajo tudi redno vzdrževane travniške površine, ki se raztezajo na zahodnem robu območja od Koseškega bajerja proti jugu ob Poti spominov in tovarištva vse do Biološkega središča.


Krajinski park je bil ustanovljen z namenom, da se ohranijo številne naravne vrednote, velika biotska raznovrstnost, krajinska pestrost in naravni procesi.Ožja zavarovana območja znotraj Krajinskega parka:


Cilji zavarovanja, ki se uresničujejo z varstvom, financiranjem in predvsem z upravljanjem Krajinskega parka, so sledeči:

  • ohranjanje ali izboljšanje stanje naravnih vrednot, ekosistemov in naravnih procesov,
  • ohranjanje ugodnega stanja ogroženih in zavarovanih prostoživečih živalskih in rastlinskih vrst ter njihovih habitatov, habitatnih tipov gozdov, travnikov, barij in sladkih voda oziroma izboljšanje njihovega neugodnega stanja,
  • ohranjanje kulturne krajine z značilno razporeditvijo krajinskih struktur,
  • ohranjanje ali povečevanje zelenih površin in tistih struktur, ki omogočajo meščanom in obiskovalcem kakovostno bivanje in preživljanje prostega časa v naravi,
  • zagotavljanje usmerjenega obiskovanja v rekreacijske, športne, kulturne, turistične, izobraževalne in znanstvene namene ter v spoznavanje in doživljanje narave,
  • zagotavljanje trajnostnega razvoja obstoječih dejavnosti, preprečitev dodatnega obremenjevanja okolja ter spodbujanje sonaravne rabe naravnih virov.
Viri:

- Smrekar, A. in sod. 2011. Krajinski park Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib. Ljubljana. Založba ZRC.

- Oddelek za varstvo okolja. Mestna občina Ljubljana. 2018: Začasne upravljalske smernice za upravljanje Krajinskega parka Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib.

JAVNO PODJETJE VODOVOD KANALIZACIJA SNAGA d.o.o.,
Vodovodna cesta 90, Ljubljana
Telefon: +386 (0)1 5808 074
Elektronska pošta: info.kptrsh@vokasnaga.si
JAVNO PODJETJE VODOVOD KANALIZACIJA SNAGA d.o.o.© 2018. Vse pravice pridržane.