Domov > Aktualno > Arhiv novic > Navodila organizatorjem prireditev na območju Krajinskega parka Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib
25. 03. 2019
Navodila organizatorjem prireditev na območju Krajinskega parka Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib

Kot zavarovano območje narave je Krajinski park Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib prednostno namenjen varovanju naravnih vrednot, ohranjanju in izboljšanju stanja biotske raznovrstnosti in ohranjanju krajinske pestrosti.

Zato se je na začetku treba vprašati, ali je Krajinski park Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib primerno mesto za vašo prireditev oziroma shod? Krajinski park je javni prostor za oddih in razvedrilo. Ker gre za zavarovano območje morajo biti vse dejavnosti čim manj moteče za obiskovalce in naravo ter združljive z varstvenimi cilji krajinskega parka.

V kolikor ste še vedno v dvomih ali vaša prireditev oziroma shod sodita v krajinski park, se lahko o tem posvetujete z upravo parka info.kptrsh@snaga.si

Če menite, da vaša prireditev oziroma dogodek sodi v krajinski park:

1. pridobite soglasje lastnika oziroma upravljalca prireditvene površine

Ali je površina javna ali v lasti in upravljanju MOL, lahko ob brezplačni registraciji izveste z vpogledom v Zemljiško knjigo, ki je javno dostopna.

Na javnih površinah v lasti Mestne občine Ljubljana je treba pridobiti predhodno dovoljenje, ki ga na podlagi oddane vloge izda Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet.

2. pridobite predhodno soglasje za izvedbo dogodka od Zavoda RS za varstvo narave

Krajinski park Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib je zavarovano območje, kjer je obvezno pridobiti predhodno soglasje Zavoda RS za varstvo narave. Ta na podlagi prejete vloge za pridobitev soglasja presodi ali vaš dogodek ni v nasprotju z varstvenim režim, cilji in namenom krajinskega parka in poda usmeritve za njegovo primerno izvedbo.

Vloga naj vsebuje: čas, trajanje in točno lokacijo prireditve, program prireditve, količino in velikost začasnih objektov (odri, stojnice, itd.), način dostave, predvideno število udeležencev. Če gre za rekreativno prireditev, naj se priloži grafični prikaz trase gibanja udeležencev.

Naslov za oddajo vloge: Zavod RS za varstvo narave, Območna enota Ljubljana, Cankarjeva cesta 10, 1000 Ljubljana, ali po elektronski pošti na: zrsvn.oelj@zrsvn.si

3. Po zaključku prireditve oziroma shoda za seboj ne puščajmo sledi!

Stanje na terenu dan po prireditvi oziroma shodu je naš obraz odgovornosti do narave in ostalih uporabnikov prostora. Zato po zaključku shoda ali prireditve v najkrajšem možnem času očistite prireditveni prostor in ga povrnite v prvotno stanje.

Nekaj smernic za izvedbo smo zapisali v prispevku Označevanje začasnih poti brez sledi

Za dodatna vprašanja se lahko obrnete na naš elektronski naslov info.kptrsh@snaga.si

JAVNO PODJETJE VODOVOD KANALIZACIJA SNAGA d.o.o.,
Vodovodna cesta 90, Ljubljana
Telefon: +386 (0)1 5808 074
Elektronska pošta: info.kptrsh@vokasnaga.si
JAVNO PODJETJE VODOVOD KANALIZACIJA SNAGA d.o.o.© 2018. Vse pravice pridržane.