Domov > VARSTVO NARAVE > Živali

Živali

Pomembna vrednota Krajinskega parka so tudi ptice, ki imajo na majhnem prostoru na voljo več različnih habitatnih tipov. V gnezditvenem obdobju je bilo zato popisanih 68 vrst. Med njimi so tako gozdne vrste in vrste, značilne za naselja, kot vodne vrste in vrste mozaične kulturne krajine.

Med pticami, ki na območju Krajinskega parka gnezdijo, so na slovenski Rdeči seznam uvrščene naslednje vrste: belovrati muhar (Ficedula albicollis), škrjančar (Falco subbuteo), skobec (Accipiter nisus), mala uharica (Asio otus), veliki skovik (Otus scops), zelena žolna (Picus viridis), pivka (Picus canus), črna žolna (Dryocopus martius), mali detel (Dendrocopos minor), čapljica (Ixobrychus minutus), zelenonoga tukalica (Gallinula chloropus), labod grbec (Cygnus olor).

Med pticami, opaženimi na območju Krajinskega parka, so na slovenski Rdeči seznam uvrščene naslednje vrste: rjavi srakoper (Lanius collurio), rumen strnad (Emberizia citrinella), bela štorklja (Ciconia ciconia), vijeglavka (Jynx torquilla), rakar (Acrocephalus arundinaceus), vodomec (Alcedo atthis), rjavovrati ponirek (Podiceps grisigena), reglja (Anas querquedula), mokož (Rallus aquaticus), mali martinec (Actitis hypoleucos), srpična trstnica (Acrocephalus scirpaceus), sloka (Scolopax rustica), raca žličarica (Anas clypeata), črna štorklja (Ciconia nigra), kavka (Corvus monedula), kozača (Strix uralensis).

Med plazilci se ob Koseškem bajerju, vzdolž Glinščice in jarkov pojavlja edina avtohtona slovenska sladkovodna želva. To je močvirska sklednica (Emys orbicularis), ki je ravno tako uvrščena na Rdeči seznam.

Na celotnem območju Krajinskega parka je bilo evidentiranih 10 vrst dvoživk (Lešnik 2003). Na ravninskem delu ob Glinščici živijo naslednje vrste dvoživk, ki so uvrščene na slovenski Rdeči seznam: navadni močerad (Salamandra salamandra), veliki pupek (Triturus carnifex), navadni pupek (Lissotriton vulgaris), hribski urh (Bombina variegata), navadna krastača (Bufo bufo), sekulja (Rana temporaria), rosnica (Rana dalmatina).

Na Rdeči seznam dnevnih metuljev so uvrščene naslednje vrste, ki se zadržujejo pretežno na vlažnih travnikih ob Glinščici: močvirski cekinček (Lycaena dispar), purpurni cekinček (Lycaena hippothoe), jagodnjakov slezovček (Pyrgus armoricanus).

Na Rdeči seznam hroščev so uvrščene naslednje vrste: rogač (Lucanus cervus) v fragmentih hrastovih sestojev, zlasti hrastovih mejic, močvirski krešič (Carabus variolosus) v območju nekaterih gozdnih potokov, in puščavnik (Osmoderma eremita) v deblih starih listavcev v parku Tivoli.

Na Rdeči seznam rakov je uvrščena vrsta navadni koščak (Austropotamobius torrentium), najdena v več vodotokih na območju Krajinskega parka.

V Glinščici sta bili potrjeni dve ribji vrsti z Rdečega seznama: blistavec (Leuciscus souffia) in pezdirk (Rhodeus sericeus amarus).

Viri:

- Mihelič, Tomaž. 2005. Inventarizacija ptic v Krajinskem parku Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib.

- Lešnik, Aleksandra. 2008. Spremljanje migracij dvoživk ob večni poti v KP Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib.

Snaga Javno podjetje d.o.o.,
Povšetova 6, 1000 Ljubljana
Telefon: +386 (0)1 4779 792
Elektronska pošta: info.kptrsh@snaga.si
Snaga Javno podjetje d.o.o.© 2018. Vse pravice pridržane.