Domov > VARSTVO NARAVE > Živali

Živali

Pomembna vrednota Krajinskega parka so tudi ptice, ki imajo na majhnem prostoru na voljo več različnih habitatnih tipov. V gnezditvenem obdobju je bilo popisanih 68 vrst. Med njimi so tako gozdne vrste in vrste, značilne za naselja, kot vodne vrste in vrste mozaične kulturne krajine.

Med pticami, ki na območju Krajinskega parka gnezdijo, so na slovenski Rdeči seznam uvrščene naslednje vrste: belovrati muhar (Ficedula albicollis), škrjančar (Falco subbuteo), skobec (Accipiter nisus), mala uharica (Asio otus), veliki skovik (Otus scops), zelena žolna (Picus viridis), pivka (Picus canus), črna žolna (Dryocopus martius), mali detel (Dendrocopos minor), čapljica (Ixobrychus minutus), zelenonoga tukalica (Gallinula chloropus), labod grbec (Cygnus olor).

Med pticami, opaženimi na območju Krajinskega parka, so na slovenski Rdeči seznam uvrščene naslednje vrste: rjavi srakoper (Lanius collurio), rumen strnad (Emberizia citrinella), bela štorklja (Ciconia ciconia), vijeglavka (Jynx torquilla), rakar (Acrocephalus arundinaceus), vodomec (Alcedo atthis), rjavovrati ponirek (Podiceps grisigena), reglja (Anas querquedula), mokož (Rallus aquaticus), mali martinec (Actitis hypoleucos), srpična trstnica (Acrocephalus scirpaceus), sloka (Scolopax rustica), raca žličarica (Anas clypeata), črna štorklja (Ciconia nigra), kavka (Corvus monedula), kozača (Strix uralensis).

Med plazilci opazimo najpogosteje pozidne kuščarice (Podarcis muralis), prisotne so tudi živorodne kuščarice (Zootoca vivipara carniolica), slepci (Anguis fragilis), belouške (Natrix natrix), pričakovano je tudi pojavljanje navadnega goža (Zamenis longissimus), kobranke (Natrix tessellata) in martinčka (Lacerta agilis). Ob Koseškem bajerju, vzdolž Glinščice in jarkov se pojavlja edina avtohtona slovenska sladkovodna želva. To je močvirska sklednica (Emys orbicularis), ki je ravno tako uvrščena na Rdeči seznam.

Na celotnem območju Krajinskega parka je bilo evidentiranih 10 vrst dvoživk (Lešnik 2003). Na ravninskem delu ob Glinščici živijo naslednje vrste dvoživk, ki so uvrščene na slovenski Rdeči seznam: navadni močerad (Salamandra salamandra), veliki pupek (Triturus carnifex), navadni pupek (Lissotriton vulgaris), hribski urh (Bombina variegata), navadna krastača (Bufo bufo), sekulja (Rana temporaria), rosnica (Rana dalmatina).

Skupno število poznanih vrst kačjih pastirjev znaša 45 vrst. Med potrjeno prisotnimi vrstami je več tudi ogroženih: prodni paškratec (Erythromma lindenii), višnjeva deva (Aeshna affinis), deviški pastir (Aeshna isoceles), popotni porečnik (Gomphus vulgatissimus), povirni studenčar (Cordulegaster bidentata), veliki studenčar (Cordulegaster heros), pegasti lesketnik (Somatochlora flavomaculata).  

Na Rdeči seznam dnevnih metuljev so uvrščene naslednje vrste, ki se zadržujejo pretežno na vlažnih travnikih ob Glinščici: močvirski cekinček (Lycaena dispar), purpurni cekinček (Lycaena hippothoe), jagodnjakov slezovček (Pyrgus armoricanus). Med potrjeno prisotnimi vrstami nočnih metuljev so ogrožene naslednje vrste: lečina vešča (Cataclysta lemnata), Diasemia reticularis, črtasti medvedek (Euplagia quadripunctaria), močvirska kokljica (Euthrix potatoria), stožkina sovka (Apamea aquia), ametistna sovka (Eucarta amethystina).

V Krajinskem parku živijo tudi številni netopirji. Na Rdeči seznam so uvrščeni: belorobi netopir (Pipistrellus kuhlii), Nathusijev netopir (Pipistrellus nathusii), Savijev netopir (Pipistrellus savii), pozni netopir (Eptesicus serotinus), navadni mračnik (Nyctalus noctula), gozdni mračnik (Nyctalus leisleri), brkati netopir (Myotis mystacinus), drobni netopir (Pipistrellus pygmaeus).

Na Rdeči seznam hroščev so uvrščene naslednje vrste: rogač (Lucanus cervus) v fragmentih hrastovih sestojev, zlasti hrastovih mejic, močvirski krešič (Carabus variolosus) v območju nekaterih gozdnih potokov, in puščavnik (Osmoderma eremita) v deblih starih listavcev v parku Tivoli.

Na Rdeči seznam rakov je uvrščena vrsta navadni koščak (Austropotamobius torrentium), najdena v več vodotokih na območju Krajinskega parka.

V Glinščici sta bili potrjeni dve ribji vrsti z Rdečega seznama: blistavec (Leuciscus souffia) in pezdirk (Rhodeus sericeus amarus).

Viri:

- Mihelič, Tomaž. 2005. Inventarizacija ptic v Krajinskem parku Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib.

- Lešnik, Aleksandra. 2008. Spremljanje migracij dvoživk ob večni poti v KP Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib.

JAVNO PODJETJE VODOVOD KANALIZACIJA SNAGA d.o.o.,
Vodovodna cesta 90, Ljubljana
Telefon: +386 (0)1 4779 792
Elektronska pošta: info.kptrsh@vokasnaga.si
JAVNO PODJETJE VODOVOD KANALIZACIJA SNAGA d.o.o.© 2018. Vse pravice pridržane.