Domov > Aktualno > Vsi dogodki > Sanacija brežin ob Koseškem bajerju
13. 11. 2018
Sanacija brežin ob Koseškem bajerju

V sklopu dejavnosti izvedbe protipoplavnih ukrepov za povodji Glinščice in Pržanca na območju MOL se trenutno izvajajo dela na brežini Koseškega bajerja v smislu stabilizacije erozijsko ogrožene brežine in nadvišanje te brežine kot protipoplavni ukrep za preprečevanje razlivanja visokih vod b

V Koseški bajer se izliva potok Mostec, ki odvodnjava zahodna pobočja Šišenskega hriba, s severovzhoda pa prihajajo po Kmečki poti tudi padavinske vode. Oboje skupaj ob dolgotrajnejših in intenzivnejših padavinah součinkuje na način, da se nivo vode v bajerju dvigne in poplavno ogroža stanovanjske objekte na Kmečki poti, ki so neposredno ob bajerju, saj je tu brežina najnižja.

Za povečanje poplavne varnosti objektov ob Kmečki poti je torej predvideno nadvišanje terena skupaj s sanacijo brežine. Za stabilizacijo in protierozijsko zaščito se na dolžini 72 m izvaja zabijanje do 4 m dolgih lesenih pilotnih kolov, debeline 25 do 30 cm. Za piloti se zalagajo kamni debeline 40 do 60 cm. V stike med kamni se vgrajuje zaglinjena zemljina, ki se bo v zaključni fazi zatravila, vmes pa bomo dodali posamezne žive podtaknjence, da se bo lahko vzpostavilo stanje višje zarasti za skrivališča za ribe. Na celotni dolžini posega se bodo zamenjali tudi cestni robniki, ki bodo višji kot so bili dosedanji, 20 cm nad voziščem. Obstoječe padavinske odtoke iz cestišča bomo opremili z nepovratnimi loputami.

Trenutni posegi so zahtevali odstranitev nižje zarasti in grmičevja. Obstoječi drevored odraslih dreves se bo skušalo v največji meri ohranjati. Zaradi predvidenega nadvišanja brežine se bo namreč spremenil tudi nivo tal v okolici dreves. V kolikor bo med potekom ureditve ugotovljeno slabo stanje posameznih dreves v drevoredu ali poslabšana stabilnost posameznih dreves, zaradi potreb ureditve, se bo le te po potrebi odstranilo, če res ne bo drugačne rešitve zanje. Vsa odstranjena drevesa se bo nadomestilo z novimi.

Predvideni zaključek dej je konec novembra 2018.

JAVNO PODJETJE VODOVOD KANALIZACIJA SNAGA d.o.o.,
Vodovodna cesta 90, Ljubljana
Telefon: +386 (0)1 5808 074
Elektronska pošta: info.kptrsh@vokasnaga.si
JAVNO PODJETJE VODOVOD KANALIZACIJA SNAGA d.o.o.© 2018. Vse pravice pridržane.